• Niet zomaar een club

 • Uitnodiging aan de leden van voetbalvereniging PPSC tot het bijwonen van de

  Algemene Ledenvergadering welke zal worden gehouden op maandag 30 oktober 2023

  aanvang 20.30 uur PPSC kantine.

  Aanmelden kan bij Patriciavaneijk@hotmail.com

  U ontvangt de stukken op de mail.

  Agenda

  1. Opening door de voorzitter

  2. Ingekomen stukken

  3. Vaststelling van de agenda

  4. Vaststelling van de notulen vorige vergadering d.d. 12-12-2022

  5. Bespreking jaarverslag 2022-2023

  – Algemeen

  -Wedstrijdsecretariaat

  -Jeugdcommissie

  -Zaalvoetbalcommissie

  6. Bespreking jaarverslag Penningmeester en jaarrekening 2022-2023

  7. Bespreking Kascommissie 2022-2023

  8. Bespreking voorstel tot goedkeuring jaarverslag Bestuur en Jaarrekening 2022-

  2023.

  (goedkeuring strekt het bestuur tot decharge over 2022-2023)

  9. Vaststelling begroting en contributies 2023-2024

  10. Verkiezing Kascommissie 2023-2024

  11. Patricia v. Eijk en Andrew Quail stellen zich niet langer verkiesbaar.

  12. Monique Zuidgeest stelt zich kandidaat.

  13. Rondvraag

  14. Sluiting