• Niet zomaar een club

 • Jeugdbeleidsplan 2023-2028

  Hierbij het Jeugd Beleidsplan van PPSC. Hierin worden de doelstellingen voor de jeugd van PPSC voor de komende 5 jaar geformuleerd en hoe deze doelstellingen bereikt zouden kunnen worden. Tevens worden de randvoorwaarden geschetst en de benodigde middelen weergegeven. Dit plan moet worden gezien als een levend document, dat wil zeggen dat het zal worden aangepast naar voortschrijdende inzichten of naar veranderde omstandigheden.

  JEUGD BELEIDSPLAN 2023-2028 

   d.d. 10-04-23 

  Inhoudsopgave 

  Hoofdstuk 1: Inleiding  

  Hoofdstuk 2: Doelstellingen van de jeugdafdeling  

  2.1 Prestatief vs recreatief  

  2.2 Team samenstelling  

  2.3 Trainingen  

  2.4 Wedstrijden 

  Hoofdstuk 3: Hoe wil PPSC deze doelstellingen bereiken  

  3.1 Werven van jeugdspelers   

  3.2 Kader  

  Hoofdstuk 4: Randvoorwaarden  

  4.1 Normen en waarden  

  4.2 Afmelden/opzeggen  

  4.3 Rol van ouders/verzorgers   

  Hoofdstuk 5: Middelen  

  5.1 Technisch beleid  

  5.2 Kleding en materialen  

  5.3 Vrijwilligers  

  5.4 Activiteiten  

  5.5 Accommodatie  

  5.6 Communicatie  

  5.7 Financien  

  Hoofdstuk 6: Slot  

   H1: Inleiding 

  P.P.S.C. (Pro Patria Stormvogels Combinatie), opgericht op 30 april 1920, is een veld- en zaalvoetbal vereniging voor mannen, vrouwen, jongens en meisjes gelegen in de Gemeente Schiedam. De algemene doelstelling van PPSC is om via het beoefenen van de voetbalsport ontspanning en plezier te bieden aan haar leden en alle anderen die bij de vereniging betrokken zijn, waarbij presteren en plezier hand in hand gaan. Sportief en maatschappelijk verantwoord gedrag met respect voor elkaar, de tegenstanders, scheidsrechters, begeleiding en toeschouwers is daartoe een vereiste. PPSC is een vereniging voor leden door leden; mede door de inzet van vele vrijwilligers is PPSC een bloeiende vereniging.  

  Dit Jeugd Beleidsplan beschrijft het te voeren beleid en de doelstellingen, die PPSC de komende vijf jaar (2023-2028) wil realiseren met haar jeugd. Het plan is vastgesteld door het bestuur en in te zien via de website: www.ppsc.nl 

  Op dit moment zijn de jongens- en meisjesafdeling van PPSC voor wat betreft het aantal teams vergelijkbaar met elkaar. PPSC heeft ongeveer 300 jeugdleden onderverdeeld in: 

  • 8 pupillen en 3 juniorenteams (jongens) 
  • 8 pupillen en 3 juniorenteams (meisjes) 
  • G-voetbal (jongens/meisjes)  
  • Smurfen (jongens/meisjes) 

  In vergelijking met andere voetbalverenigingen in Schiedam en omliggende steden is de jongensafdeling van PPSC klein, terwijl de meisjes afdeling behoort tot de grootste in de regio.  

  Na een beschrijving van de doelstellingen van de jeugdafdeling (hoofdstuk 2), wordt in hoofdstuk 3 aangegeven op welke wijze PPSC deze doelstellingen nastreeft. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op normen en waarden (binnen de jeugdafdeling) van PPSC. Afgesloten wordt met een beschrijving van de middelen waarmee de doelstellingen nagestreefd worden (hoofdstuk 5).  

  H2: Doelstellingen van de jeugdafdeling 

  De jeugd is een belangrijk speerpunt van de vereniging. De jeugd heeft tenslotte de toekomst! Een goede jeugdopleiding zorgt ervoor dat zelf opgeleide jeugdspelers doorstromen naar de seniorenafdeling en de 1ste elftallen. Momenteel zijn er nog geen seniorenvrouwenteams, maar de ambitie van PPSC is om binnen 5 jaar ook minimaal 2 vrouwenelftallen te hebben. Er wordt naar gestreefd deze teams zoveel mogelijk te formeren uit vanuit de jeugd doorstromende speelsters (te beginnen in seizoen 2023-2024), waar nodig aangevuld met speelsters van andere clubs. 

  Uitgangspunt is dat iedere jeugdspeler op zijn/haar eigen niveau speelt, zodat hij/zij maximaal plezier beleeft aan zijn/haar sport. Want met en tegen gelijkwaardige spelers voetballen geeft het meeste spelplezier. Door het plezier in het voetballen te stimuleren, blijven leden behouden, zullen er meer leden bijkomen en zullen ze sneller hun talent laten zien. Dit komt de kwaliteit ten goede en verhoogt de prestaties van iedere jeugdspeler binnen zijn/haar eigen mogelijkheden. 

  2.1. Prestatief vs recreatief 

  Omdat niet elke jeugdspeler dezelfde kwaliteiten, ambities en tijd heeft, maakt PPSC onderscheid tussen prestatief en recreatief voetbal. Hierbij wordt zo goed mogelijk bij de persoonlijke ambitie en kwaliteiten van de leden aangesloten. De groep van jeugdspelers die de kwaliteit, wil en/of tijd hebben om intensief en doelgericht met voetbal bezig te zijn, wordt een prestatiegerichte benadering aangeboden. Zij spelen in het hoogste team van hun leeftijdscategorie, waarmee gestreefd wordt naar een zo hoog mogelijk niveau. Om dit te bereiken wordt gewerkt met zoveel mogelijk gediplomeerde trainers en coaches. Van de jeugdspelers wordt verwacht dat ze voetbal een bepaalde prioriteit geven boven andere zaken. Aanwezigheid op zowel de trainingen als bij de wedstrijden wordt als vanzelfsprekend gezien. Afmelden gebeurt alleen bij hoge uitzondering en met een geldige reden. Bij het maken van de opstelling en het wisselbeleid wordt rekening gehouden met trainingsopkomst en inzet. Hoewel ernaar gestreefd wordt (bij gelijke trainingsopkomst) alle jeugdspelers evenveel te laten spelen, worden in het wisselbeleid ook de vorm van de dag, sterkte van de tegenstander en tactische overwegingen meegenomen. Dat kan tot gevolg hebben dat niet elke wedstrijd alle jeugdspelers evenveel minuten zullen maken (maar wel minimaal een helft).  

  De groep van jeugdspelers die de kwaliteit, wil en/of tijd niet hebben om intensief en doelgericht met voetbal bezig te zijn, krijgt een minder prestatiegerichte benadering aangeboden. Deze benadering is anders, maar binnen PPSC niet minder belangrijk dan prestatief voetballen. Belangrijkste verschil is dat er minder ‘eisen’ aan jeugdspelers gesteld worden. Hoewel binnen een teamsport de trainingen en zeker wedstrijden niet vrijblijvend zijn, is er wat meer ruimte om met een geldige reden trainingen over te slaan zonder dat dit consequenties heeft voor de daaropvolgende wedstrijd. In principe spelen alle jeugdspelers elke wedstrijd evenveel minuten.    

  Om de doorstroom vanuit de jongste jeugd naar de oudste jeugd en vervolgens de seniorenteams te kunnen waarborgen, is de ambitie van PPSC om binnen 5 jaar minstens 2 teams per leeftijdscategorie te hebben. Dit minimumaantal teams per leeftijdscategorie maakt het ook mogelijk om invulling te geven aan het streven om minstens een prestatief team per leeftijdscategorie te kunnen inschrijven. Ingeval van 1 team in een bepaalde leeftijdscategorie is prestatief voetbal vaak niet realiseerbaar. 

  Het streven is om de prestatieve teams op een zo hoog mogelijk niveau te laten spelen (het uiteindelijke doel is hoofdklasse). De recreatiegerichte teams spelen op een bij hun ambitie en kwaliteiten passend niveau. 

  De ambitie om minstens twee teams per leeftijdscategorie te hebben bij zowel de jongens als de meisjes betekent een (forse) groei van het aantal jeugdleden. Deze groei past niet binnen de momenteel beschikbare faciliteiten. Om de gewenste groei te kunnen waarmaken zullen de capaciteit van de accommodatie en de beschikbaarheid van de velden vergroot moeten worden.  

  Indien de capaciteit van de accommodatie en de beschikbaarheid van de velden niet vergroot kunnen worden zullen de ambities naar beneden bijgesteld moeten worden. Het Bestuur van PPSC zal zich inspannen om met de Gemeente in overleg te gaan over de uitbreiding van de accommodatie. 

  2.2. Teamsamenstelling 

  Bij het selecteren van jeugdspelers voor de prestatieve teams wordt de (potentiële) voetbalontwikkeling als uitgangspunt genomen. Hierbij wordt rekening gehouden met de volgende zaken: 

   Kwaliteit (technisch/tactisch) 

   Fysieke/mentale kwaliteiten 

   Coachbaarheid 

   Sportiviteit 

   Instelling / teamspirit / houding 

  Voor de recreatiegerichte teams geldt dat ze zoveel mogelijk in stand worden gehouden; voetbaltechnische kwaliteiten zijn hierbij dus minder doorslaggevend dan wensen van jeugdspelers. 

  Voorbeeld: waar in de prestatieve teams verzoeken om bij vrienden/innen te spelen, of zelfs een team geheel in stand te houden, niet gehonoreerd kunnen worden, bestaat die mogelijkheid bij de recreatieve teams wel (als de situatie het toelaat1 en uiteraard in overleg met de trainers/leiders/coördinatoren).  

  Jeugdspelers worden zoveel mogelijk in hun eigen leeftijdscategorie ingedeeld. Dispensatie kan verleend worden aan spelers voor wie het goed is dat ze nog een jaar langer in dezelfde leeftijdscategorie blijven voetballen. Omdat de ontwikkeling van jeugdspelers voorop dient te staan, kunnen spelers die goed genoeg zijn desgewenst ingedeeld worden in een hogere leeftijdscategorie (conform de KNVB-regels) of (in het geval van een getalenteerd meisje) in een jongensteam.  

  Dit gaat altijd in overleg met de speler en (ingeval van jeugdspelers jonger dan 18 jaar) zijn/haar ouders/verzorgers! 

  Om teams goed te kunnen laten functioneren gedurende een seizoen hanteren we de volgende minimum -en maximum aantallen per team. De maximum aantallen verschillen voor de prestatieve en recreatieve teams. 

  • 6-tal (O8 + O9) minimaal 8 spelers, maximaal 10 spelers. 
  • 8-tal (O10 + O11 + O12) minimaal 9 spelers, maximaal 12 spelers. 
  • Elftallen (O13 + O14 + O15) minimaal 14 spelers, maximaal 17 spelers. 
  • Elftallen (O17 + O18 + O19/O20) minimaal 14 spelers, maximaal 18 spelers. 

  Een nieuwe speler, die zich in de loop van het seizoen meldt, zal worden uitgenodigd om max. 4 keer mee te trainen waarin hij/zij en ouders/verzorgers warm worden verwelkomd. Indien de speler definitief lid wil worden, zal gekeken worden in welk team hij/zij het beste past (rekening houdend met zijn/haar kwaliteiten en ambities, en het reeds aanwezige aantal wissels in een team). Als er het maximale aantal wissels in een team zitten, zal het nieuwe lid eerst alleen maar mee trainen en nog geen wedstrijden spelen om te veel wissels te voorkomen. Bij afzeggingen kan de jeugdspeler wel meespelen, indien hij/zij aangemeld is als lid.  

  Ieder lid wordt aan het begin van een nieuw seizoen of halverwege het lopende seizoen ingedeeld bij een team. 

  2.3 Trainingen 

  Elk team krijgt de mogelijkheid om twee keer per week te trainen op de velden en tijdstippen conform het door het bestuur vastgestelde en op de website www.ppsc.nl gepubliceerde trainingsschema. Wijzigingen kunnen, ook als ze van tijdelijke aard zijn, alleen met toestemming van het jeugdbestuur plaats vinden. 

  De tijden voor de trainingen van de jeugd zullen zoveel mogelijk worden ingedeeld naar leeftijd, dat wil zeggen dat de jongste jeugd het vroegst traint en de oudste het laatst. Verder zullen teams van dezelfde leeftijd categorie bij de jongens en meisjes zoveel mogelijk op hetzelfde veld en tijd trainen en zal er ook zoveel mogelijk rekening mee worden gehouden dat opeenvolgende leeftijdscategorieën van meisjes en jongens op dezelfde avond trainen. Met de uitvoering van het voorgaande is de capaciteit leidend en zal de capaciteit op de trainingsavonden (maandag t/m donderdag) zo goed en evenredig mogelijk moeten worden ingevuld. 

  Doel van de trainingen is altijd de ontwikkeling van de jeugdspeler. De (assistent) trainers stellen zich positief coachend naar de spelers op. Hierbij geven zij veel complimenten en brengen ze de leerdoelen op een positieve en opbouwende manier naar voren.  

  De trainers zorgen dat de oefeningen zijn uitgezet voordat ze starten met de training. Als de trainingen direct op elkaar aansluiten zal er in overleg met de hoofdtrainer van het team dat al traint worden afgesproken wat er al uitgezet kan worden.  

  Voordat de training begint bespreekt de trainer kort de training en eventuele aandachtspunten.  

  Aan het eind van de training sluit de trainer ook gezamenlijk af. De trainer geeft aan waarop getraind is en deelt eventuele aandachtspunten.  

  Uitgangspunt van het voetbal bij PPSC is verzorgd voetbal spel. Daar worden de trainingen op afgestemd.  

  Om tot verzorgd voetbal te komen worden de volgende basisprincipes gehanteerd binnen de jeugdopleiding: 

  • Opbouw van achteruit; 
  • Combinatiespel i.p.v. lange bal spelen; dat wil zeggen door steeds te zorgen voor meerdere afspeelmogelijkheden aanvallen opbouwen; 
  • Zorgen voor een goede veldbezetting door spelsysteem (b.v. 4-3-3), het veld klein maken bij balverlies en groot bij balbezit. 

  2.4 Wedstrijden 

  Zowel bij de prestatieve als meer recreatieve teams staat plezier in het spel voorop. Winnen of verliezen gaat naarmate spelers ouder worden een steeds grotere rol spelen maar het plezier moet altijd de hoogste prioriteit hebben. De spelers moeten zich vrij voelen om risico’s te nemen en fouten te maken. Dit hoort bij het leerproces, hoe meer druk de leiders/trainers op de spelers leggen des te minder zij zich durven te uiten en risico’s durven te nemen. Dit zal het leerproces belemmeren.  

  Voor de leiders/trainers is de wedstrijd een ideaal moment om te kijken of de spelers de gemaakte afspraken en de in de training geoefende spel principes ten uitvoer kunnen brengen. De trainers/leiders hebben hierbij een coachende rol; dat wil zeggen dat ze de spelers helpen de afspraken en principes uit te voeren zonder volledig de verantwoordelijkheid over te nemen.  

  Voorbereiding wedstrijden: 

  • De trainer stuurt na de laatste training voor de wedstrijd de tijden en locatie van de wedstrijd door. Dit om eventuele invallers te kunnen regelen. 
  • De spelers en leiders/trainers verzamelen minimaal 30 minuten (bij omkleden in kleedkamers is dat 45 minuten) voor de aanvang van de wedstrijd op de vereniging waar gespeeld wordt. 
  • De trainer maakt de opstelling en de tactiek en bespreekt deze met het team. 
  • De trainer bepaalt het wisselbeleid, met inachtneming van de eerder beschreven voorwaarden voor wisselen bij prestatieve en recreatieve teams. 

  H3: Hoe wil PPSC deze doelstellingen bereiken 

   3.1 Werven van jeugdspelers 

  Om de doelstelling om in elke leeftijdscategorie minstens twee teams te kunnen inschrijven te bereiken is het noodzakelijk dat er de komende jaren meer jeugdleden lid worden van PPSC. Er zullen verschillende activiteiten ondernomen worden om ‘actief’ nieuwe jeugdleden te werven: 

  • Organiseren van open dagen (deze hebben in de onderbouw bij de meiden veel nieuwe leden opgeleverd de afgelopen twee seizoenen). 
  • Actieve werving, bv jongens en meisjes vragen lid te worden (b.v. vrienden/vriendinnen), presentaties op scholen, de club presenteren bij schoolvoetbaltoernooien en festiviteiten voor de jeugd in Schiedam. 
  • Stimuleren van eigen Social media-kanalen per team (vooral bij de wat oudere jeugd). Daarop bijvoorbeeld foto’s/filmpjes van trainingen, wedstrijden, en ‘feestjes’ in kleedkamer te plaatsen kan de aandacht trekken van leeftijdgenoten, en mogelijk interesse opwekken bij PPSC te komen voetballen. 

  Voetballen kan de jeugd echter bij elke voetbalclub. Om meer jeugdleden te krijgen zal PPSC zich daarom moeten onderscheiden door extra activiteiten buiten het voetbal om, zodat PPSC bekend komt te staan als een aantrekkelijke club voor jeugdleden. Dit is recent al in gang gezet, maar de komende vijf jaar kunnen (enkele van) de volgende activiteiten opgezet dan wel voortgezet worden: 

  • jeugdkamp  
  • jaarlijks bezoek aan wedstrijd BVO of Nederlands elftal 
  • jeugdactiviteitendag  
  • disco-avond  
  • halloween 
  • sinterklaasfeest 
  • tentenkamp 
  • Midwintertoernooi  
  • meerdaags toernooi in binnen- of buitenland 
  • slotfeest 
  • teamuitjes (te organiseren door de teams zelf) 

  Naast het werven van nieuwe jeugdleden is ook het binden van ‘bestaande’ jeugdleden van groot belang om de doelstellingen te realiseren. Bovengenoemde activiteiten dragen daaraan bij. Daarnaast wordt vanuit het oogpunt van het binden van jeugdleden de oudere jeugd gestimuleerd en gefaciliteerd (b.v. door aanbieden trainers- of scheidsrechters cursussen) om trainer/leider van jongere jeugdteams te worden, dan wel als scheidsrechter op te treden bij jongere jeugd. Op deze manier wordt de onderlinge samenhang binnen de jeugdafdeling versterkt. 

  3.2 Kader 

  Om de geambieerde groei van de jeugd organisatorisch aan te kunnen wil PPSC uitbreiding van het kader binnen de jeugdafdeling realiseren: 

  • Er worden bij zowel de jongens- als de meisjesafdeling jeugd coördinatoren aangesteld voor de onderbouw (t/m O12) en de bovenbouw (O13 en ouder) aangesteld, liefst met een technische/trainers achtergrond. 
  • Daarnaast is het streven een technisch jeugdcoördinator aan te stellen voor de gehele jeugdafdeling. Deze zou tevens bewaker moeten zijn van dit plan, uiteraard samen met de andere coördinatoren. 
  • Per leeftijdscategorie wordt zowel bij de jongens als de meisjes een gediplomeerd train(st)er aangesteld. Dit wordt gerealiseerd door het aanbieden van trainerscursussen aan de huidige trainers. Deze trainer is tevens coach van het hoogste team in de desbetreffende leeftijdscategorie. Hij/zij begeleidt en helpt waar nodig en gewenst de andere trainers in zijn/haar leeftijdscategorie.  
  • Elk team heeft zowel een train(st)er als een teamleid(st)er. 

  De jeugdcoördinatoren en trainers zijn verantwoordelijk voor de teamindelingen. Er wordt naar gestreefd de teams voor het nieuwe seizoen eind april/begin mei in te delen. In de winterstop zou dan een evaluatie moeten plaatsvinden. 

  De jeugd coördinatoren bezoeken regelmatig trainingen en wedstrijden van de teams in hun leeftijdscategorie, om zicht te houden op de ontwikkeling van de jeugdspelers. De hoofdtrainers bezoeken waar mogelijk (zeker in de tweede seizoenshelft) de teams in de leeftijdscategorie onder die waarvoor ze zelf verantwoordelijk zijn. Dit laatste met het oog op de teamindelingen in het volgende seizoen. 

  De jeugdtrainers zorgen voor het voorbereiden en uitvoeren van 2 trainingen per week, begeleiden van de wedstrijd (tactische sturing, opstelling, oudercontact en wisselbeleid), en zowel individuele- als teamevaluatie (prestatief). Zij zijn verantwoordelijk voor directe communicatie binnen het team (app en mondeling), zowel over de regels rondom afmelding voor wedstrijden en trainingen als over de gang van zaken rondom wedstrijden (verzameltijden e.d.). Tevens zijn zij verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met het gebruikte materiaal, dat alle ballen/hesjes/pionnen aan het einde van het seizoen worden ingeleverd en zijn ze verantwoordelijk voor het terugplaatsen en sluiten van gebruikte doeltjes op de aangewezen plekken. 

  Ze overleggen regelmatig met andere trainers en met de jeugd coördinatoren. Bij verhindering overleggen ze z.s.m. met de andere trainers over vervanging. 

  De (team) leiders zijn verantwoordelijk voor de organisatorische zaken rondom het team en de wedstrijden, zoals invullen van het wedstrijdformulier, coördineren van de wedstrijdkleding en zaken als de waterzak en andere verzorgers spullen.  

  De begeleiding van ieder jeugdteam is verantwoordelijk dat de kleedkamer schoon en opgeruimd achtergelaten wordt. 

  H4: Randvoorwaarden 

  Een aantal zaken zijn van belang om zowel de sfeer van PPSC te waarborgen als de teams goed te kunnen laten functioneren. Deze worden in onderstaande sub paragrafen kort besproken. 

  4.1 Normen en waarden 

  Het bestuur van PPSC ziet erop toe dat iedereen de normen en waarden van de vereniging naleeft (zie hiervoor het huishoudelijk reglement normen en waarden op de website: www.ppsc.nl). Voor vrijwilligers die met jeugd werken is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) noodzakelijk. PPSC beschikt over vertrouwenspersonen (zie hiervoor de website www.ppsc.nl). 

  4.2 Afmelden/opzeggen 

  Ingeval van verhindering voor trainingen en wedstrijden dient een speler/speelster (of zijn/haar ouders) zich zo snel mogelijk met reden af te melden bij de trainer-coach (op de bij aanvang van het seizoen door de trainer-coach aangegeven manier). 

  Opzeggen als lid van PPSC dient te gebeuren bij de ledenadministratie (zie www.ppsc.nl) en de betreffende coördinator. Uiteraard wordt de trainer-coach ook geïnformeerd; dit geldt echter niet als een formele opzegging van het lidmaatschap. 

  4.3 Rol van ouders/verzorgers 

  PPSC vindt het fijn als ouders/verzorgers interesse tonen in de spelers. Hierbij gelden de volgende uitgangpunten: 

  • Geef blijk van belangstelling, ga dus zoveel mogelijk mee naar de voetbalvereniging van uw kind en zorg voor tijdige aanwezigheid. 
  • Bij verhindering meld je je kind op tijd af bij de leider/trainer. 
  • Laat het coachen over aan de leider/trainer/begeleider. 
  • Toon respect voor scheidsrechters, grensrechters en begeleiding. 
  • Wees enthousiast, stimuleer uw zoon/dochter, de medespelers en de tegenstander. 
  • Gedurende de wedstrijden en trainingen buiten de omheining (achter het hek) blijven. 
  • Blijf altijd positief, juist bij verlies of teleurstelling, word niet geïrriteerd; de volgende keer beter.  
  • Help het team van uw kind door een actieve bijdrage te leveren, bv door scheidsrechter of grensrechter te worden. 

  H5: Middelen  

  Het Bestuur zet de beleidslijnen voor de vereniging uit, ondersteunt de commissies bij het uitvoeren van haar werkzaamheden en controleert de uitvoering van het beleid. Verder stelt het bestuur de doelen vast en de termijnen waarbinnen deze doelen verwezenlijkt moeten worden en faciliteert, zodat één en ander ook kan worden gerealiseerd. 

  Betrokkenheid van het Bestuur zorgt voor draagvlak en het belang van ontwikkelingen van het jeugdvoetbal binnen de vereniging. 

  5.1 Technisch beleid 

  Om de gestelde voetbaltechnische doelen te kunnen bereiken dienen de leden te kunnen beschikken over goede materialen, gekwalificeerd technisch kader (train(st)ers, leid(st)ers en verzorg(st)ers) en een goed plan. 

  Verbeteren van kwaliteit binnen alle facetten van de club zorgt voor het behoud van leden. 

  5.2 Kleding en materialen 

  Het PPSC-tenue is uniform (blauw shirt, witte broek en blauwe kousen) en wordt op dit moment door de vereniging aan de leden verstrekt. Na het seizoen moet het tenue weer ingeleverd worden. Na de nieuwe teamindelingen worden ze weer uitgedeeld. Het trainingspak kan via de vereniging aangeschaft worden. 

  Materialen zoals ballen, hesjes, pionnen worden aangeboden door de vereniging. 

  Leiders/trainers krijgen vanuit de vereniging benodigde kleding zoals coach jas, trainingspak en trainings set. 

  5.3 Vrijwilligers 

  PPSC heeft een flink aantal vrijwilligers. Gezien de toenemende hoeveelheid taken en werkzaamheden blijft het werven van nieuwe vrijwilligers continue aandacht vragen. Door vrijwilligers taken te verdelen over meer vrijwilligers probeert het Bestuur overbelasting te voorkomen. 

  Binnen de jeugdafdeling zal het werven van vrijwilligers gebeuren door ouders bij aanmelding van hun kind te vragen wat ze voor de club kunnen betekenen. Ook zal deze vraag gesteld worden bij de jaarlijkse bijeenkomsten met ouders (m.n. in de onderbouw) bij aanvang van het seizoen. 

  Het actief bijspijkeren van vrijwilligers om taken te kunnen uitvoeren is van groot belang. Zo zou er ieder jaar een scheidsrechters cursus aangeboden moeten worden. 

  Het Bestuur wil een sfeer creëren die eraan bijdraagt dat vrijwilligers met plezier hun werk doen. Om hun waardering uit te spreken, houdt het Bestuur elk jaar een vrijwilligersavond. 

  5.4 Activiteiten 

  PPSC heeft een activiteiten commissie die voor jeugd en senioren uiteenlopende activiteiten binnen en buiten het voetbal organiseert (b.v. Nieuwjaarsreceptie, toernooien voor jeugd en senioren, klaverjas avond, Jeugd middag, vrijwilligersavond). Deze (gezamenlijke) activiteiten zorgen voor gezelligheid, bevorderen de binding, vergroten de naamsbekendheid en laten zien dat PPSC meer is dan alleen voetbal. 

  5.5. Accommodatie 

  De mogelijkheden en faciliteiten die een vereniging aan haar (potentiële) leden biedt, hebben een grote invloed op de uiteindelijke keuze voor een sport of vereniging. 

  Onze accommodatie kan worden aangewend voor door anderen georganiseerde activiteiten. 

  Wetgeving en de regels die de overheid en KNVB stellen over bijvoorbeeld het gebruik van alcohol rond het veld en roken op het complex neemt PPSC in acht. 

  5.6 Communicatie 

  PPSC wil gezien worden als een voetbalvereniging met vele activiteiten naast het voetbal, een mooie verzorgde accommodatie en veel enthousiaste vrijwilligers. Het regelmatig publiceren over de vereniging is een voorwaarde om op een positieve manier onder de aandacht te blijven. Hiervoor gebruiken wij Social Media kanalen zoals de website: www.ppsc.nl, Facebook: PPSC en PPSC Schiedam en Instagram: PPSC Schiedam. Social media dienen uitsluitend te worden gebruikt voor het overdragen van informatie. Discussies en meningsverschillen dienen altijd direct tussen de betrokken personen gevoerd en uitgesproken te worden. 

  5.7 Financien 

  Om de doelstellingen, die in dit plan zijn genoemd, te realiseren dienen er met betrekking tot de financiën en ook de accommodatie fundamentele keuzes gemaakt te worden. De haalbaarheid zal mede afhangen van de beschikbaarheid van de financiële middelen. Op dit moment is er geen begrotingsoverschot dat voor een uitbreiding van de uitgaven voor de jeugd aangewend kan worden. Het voorstel is dan ook dat er niet alleen keuzes gemaakt worden binnen de beschikbare middelen, maar dat ook naar wegen wordt gezocht deze middelen uit te breiden. 

  H6: Slot 

  In dit Jeugd Beleidsplan zijn de doelstellingen, kansen en bedreigingen beschreven om PPSC verder te ontwikkelen. 

  PPSC wil een voetbalvereniging zijn met sportieve ambities maar ook met een mooie verzorgde accommodatie en veel vrijwilligers, een gezellige (familie) vereniging waar iedereen welkom is, zich thuis voelt en waar naast voetbal vele andere activiteiten worden georganiseerd. Een bloeiende en bruisende vereniging, voor leden door leden, die er trots op zijn PPSC’er te zijn.