• Niet zomaar een club

 • Normen en waarden

  P.P.S.C.

  PRO PATRIA STORMVOGELS COMBINATIE

  HUISHOUDELIJK REGLEMENT NORMEN EN WAARDEN

  Vastgesteld in de algemene leden vergadering van 10 oktober 2008 2

  Ter bevordering van het realiseren van de doelstellingen van onze vereniging en tevens om te voldoen aan het KNVB convenant om algemeen geaccepteerde gedragscodes bij de aangesloten verenigingen in te voeren, heeft het Bestuur besloten een huishoudelijk reglement Normen en Waarden in te voeren. Krachtens art. 21 van de statuten is dit reglement op

  10 oktober 2008 door de Algemene Leden Vergadering vastgesteld. Het Bestuursreglement

  Alcohol in Sportkantines is onderdeel van dit reglement en is als bijlage 3 toegevoegd. 

   

  Artikel 1: Doelstelling

  De doelstelling van PPSC is om via het beoefenen van de voetbalsport ontspan- ning en plezier te bieden aan onze leden en alle anderen die bij de vereniging betrokken zijn.

  Sportief en maatschappelijk verantwoord gedrag met respect voor elkaar, de tegenstanders, scheidsrechters, begeleiding en toeschouwers is daartoe een vereiste.

  Een en ander is nader uitgewerkt in dit huishoudelijk reglement waarin de bij PPSC geldende gedragsregels zijn opgenomen.

   

  Artikel 2: Gedragregels.

  2.1 Sporters.

  2.1.1 Algemeen.

   – Leden die geen gebruik maken van automatische afschrijving (verplicht bij betaling per kwartaal) dienen het volledige contributiebedrag voor 1 oktober te

  betalen, anders wordt er niet gespeeld.

  – Bij vernieling van bezittingen van PPSC worden de kosten welke hieruit voortvloeien in rekening gebracht bij veroorzaker(s) en wordt zonodig de politie ingeschakeld.

  – Datzelfde geldt bij misdragingen, zoals diefstal, bedreiging, mishandeling etc.

  – PPSC is niet aansprakelijk voor schade aan ander mans eigendommen op het terrein van de vereniging.

  – Discriminatie en pesten wordt niet getolereerd.

  – Nederlands is de voertaal.

   

  2.1.2. Op en rond het veld.

  – Toon respect voor medespelers en tegenstanders.

  – Toon respect voor scheidsrechters, grensrechters en begeleiding.

  – Kosten als gevolg van wangedrag zijn voor rekening van de betrokkenen.

  – Zorg voor tijdige aanwezigheid. Ook als je elftal niet compleet is gaat de wedstrijd door.

  – Bij verhindering meld je je, tenminste twee dagen tevoren, af bij de verantwoordelijke leider of trainer.

  – Zorg voor een complete PPSC uitrusting. Blauw shirt, witte broek en blauwe kousen.

  – Zorg dat het bij trainingen en wedstrijden gebruikte materiaal op de daarvoor bestemde plaats wordt opgeborgen.

  – Scheenbeschermers zijn bij het spelen verplicht.

  – Een slidingbroek moet dezelfde kleur hebben als de voetbalbroek. Het shirt moet in de broek gedragen worden en speel niet met afgezakte kousen.

   

  2.1.3 In en rond de kleedkamers

  – De speler die als laatste de kleedkamer verlaat, of de door de trainer of leider aangewezen speler(s) zorgt voor het schoon achter laten (ook bij uitwed- strijden) van de kleedkamer en brengt de sleutel terug.

  – Roken en alcoholgebruik zijn niet toegestaan.

  – Geef waardevolle bezittingen per elftal af bij het wedstrijdsecretariaat.

  – Sieraden e.d. mogen tijdens het spelen niet worden gedragen.

  – Douchen na afloop van de wedstrijden en trainingen is verplicht.

  – Niet voetballen in en rond de kleedkamers.

  – Geen schoenen afslaan tegen de vloer of muur.

   

  2.1.4 In en rond de kantine.

  – Toon respect voor het barpersoneel.

  – Zet tassen in het tassenrek.

  – Plaats fietsen in het fietsenrek.

  – Breng lege flesjes, glazen etc. terug naar de bar.

  – Gooi afval in de afval bakken.

  – Parkeer auto’s op de parkeerplaats.

  – Betreedt geen ruimte waar je niets te zoeken hebt, en gebruik alle

  – spullen uitsluitend waar deze voor bedoeld zijn.

  – Roken is verboden.

  – Voor alcoholgebruik geldt het bestuursreglement alcohol (zie bijlage).

  – Niet met voetbalschoenen in de kantine komen, eerst douchen en verkleden.

  – Geen meegenomen dranken en eetwaren nuttigen.

  – Er mogen geen dranken vanuit de kantine worden meegenomen m.u.v. non-alcoholische dranken mits uitgeschonken in kartonnen of plastic bekertjes.

   

  2.2Trainers.  

  – Wees redelijk in uw eisen ten aanzien van de tijd, de energie en het

  enthousiasme van jeugdige spelers. Bedenk dat jongeren ook andere interesses hebben.

  – Leer uw spelers dat spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken.

  – Deel daar waar dat mogelijk is in volgens leeftijd, lengte, vaardigheid en fysieke gesteldheid.

  – Vermijd dat getalenteerde spelers te veel in het veld staan. De minder goede spelers hebben zeker evenveel speeltijd nodig en hebben daar ook recht op.

  – Bedenk dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren. Winnen is slechts een onderdeel van het spel. Verliezen trouwens ook.

  – Schreeuw niet en maak kinderen nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen.

  – Zorg ervoor dat het materiaal voldoet aan de veiligheidseisen en geschikt is voor de leeftijd en vaardigheid van de jongeren.

   

  – Bij het indelen en het bepalen van de duur van de trainingstijden dient men rekening te houden met de mate waarin de kinderen volwassen zijn.

  – Ontwikkel teamrespect voor de vaardigheid van de tegenstander en voor de 4 beslissing van de scheidsrechter en voor de trainer van de tegenstander.

  – Volg het advies op van een arts bij het bepalen of een geblesseerde speler wel of niet kan spelen.

  – Kinderen hebben een trainer nodig die zij respecteren. Wees gul met lof wanneer dit verdiend is.

  – Blijf op de hoogte van de beginselen van goede training en van groei en ontwikkeling van kinderen.

   

  2.3 Clubscheidsrechters.

  – Pas de arbitrage aan het niveau van de spelers aan.

  – Gebruik uw gezond verstand om ervoor te zorgen dat het plezier van de jeugd in het spel niet verloren gaat door te veel ingrijpen.

  – Geen woorden maar daden. Zorg ervoor dat zowel in als buiten het speelveld uw gedrag sportief is.

  – Geef daar waar het verdiend is beide teams een compliment voor hun goede spel.

  – Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten.

   

  2.4 Ouders en verzorgers.

  – Forceer een kind dat geen interesse toont nooit om deel te nemen aan een sport.

  – Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe.

  – Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen. Regels die een goede spelleider zal aanpassen aan de mogelijkheden van de deelnemers.

  – Leer uw kind dat eerlijke pogingen net zo belangrijk zijn als winnen, zodat het resultaat van elke wedstrijd geaccepteerd wordt zonder onnodige teleurstelling.

  – Verander een nederlaag in een overwinning door uw kind te helpen werken aan een grotere vaardigheid en het worden van een goede sportman / vrouw. Maak het kind nooit belachelijk en geef het geen uitbrander als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd verloren.

  – Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen. Applaudisseer voor goed spel van beide teams.

  – Val een beslissing van de een scheidsrechter e.d. niet in het openbaar af en trek nooit de integriteit van dergelijke personen in twijfel.

  – Ondersteun alle pogingen om verbaal en fysiek misbruik tijdens sportactiviteiten door de jeugd te voorkomen.

  – Erken de waarde en het belang van trainers. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten / de recreatie van uw kind mogelijk te maken.

   

  2.5 Toeschouwers.

  – Denk er aan dat de jeugd voor eigen plezier deelneemt aan georganiseerde sportbeoefening. De jeugd doet dit niet voor uw vermaak, noch zijn de sporters miniprofs.

   – Gedraag u op uw best. Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van spelers, trainers, scheidsrechters en officials.

   – Geef applaus bij goed spel van zowel uw eigen team als van het gastteam of andere deelnemers aan een wedstrijd.

   – Toon respect voor tegenstanders / tegenspelers. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn.

   – Maak een kind nooit belachelijk en scheld het niet uit als het een fout maakt 5 gedurende een wedstrijd of demonstratie.

  – Veroordeel elk gebruik van geweld.

  – Respecteer de beslissingen van de scheidsrechter.

  – Moedig de jongeren altijd aan om zich aan spel- / wedstrijdbepalingen te houden.

  – Zorg er voor dat uw gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen.

   

  1. Overtreding gedragsregels.

  In principe blijven de direct leidinggevenden (trainers, leiders etc.) primair verantwoordelijk voor het nemen van eventuele maatregelen bij speltechnische incidenten van ondergeschikte betekenis, dit ter beoordeling van de direct leidinggevenden . Indien de overtredingen van meer structurele aard zijn wordt de betreffende bestuurscommissie waaronder de activiteit ressorteert ingeschakeld . Ook gesprekken met betrokken overtreders of ouders van betrokken jeugdleden horen hierbij.

  Het bestuur wordt pas ingeschakeld bij de meer ernstige vormen van wangedrag en /of molestatie, of indien betrokken overtreder(s) er al dan niet structureel blijk van geven niet bevattelijk te zijn voor opgelegde maatregelen door direct leidinggevenden. Voor deze incidenten en conflicten geldt de volgende procedure:

  1. Een ieder (zowel leden als niet-leden) kan aanspraak maken op aanmelden van een incident en / of conflict, echter uitsluitend en voor zover dit conflict en /of incident betrekking heeft op de handhaafbare statuten en reglementen van KNVB en PPSC.
  2. Het incident en / of conflict wordt aangemeld bij het bestuur met behulp van het meldingsformulier zoals opgenomen in bijlage 1. Formulieren dienen binnen 1 week na het incident c.q. ontstaan van een conflict bij de secretaris schriftelijk te worden ingediend. Alleen tijdig en schriftelijk ingediende formulieren zijn ontvankelijk voor verdere behandeling.
  3. Afhankelijk van de aard c.q. ernst van het conflict of incident kan het bestuur het besluit nemen tot een onmiddellijke voorlopige strafoplegging. Betrokkene wordt hiervan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 3 werkdagen schriftelijk in kennis gesteld.
  4. Het bestuur (na eventueel noodzakelijke of schriftelijke toelichting door de aanmelder van het conflict c.q. incident) deelt uiterlijk binnen 1 week na ontvangst van het verzoek aan betrokkene(n) schriftelijk mede welke zaak, aangaande hem / haar, aanhangig is gemaakt.
  5. Betrokkene wordt tegelijkertijd in de gelegenheid gesteld zich schriftelijk te verantwoorden. Deze schriftelijke verantwoording dient binnen 1 week na kennisgeving aan betrokkene in het bezit van het bestuur te zijn.
  6. Op zijn / haar schriftelijke verantwoording wordt betrokkene (eventueel) in de gelegenheid gesteld op een door het bestuur te bepalen tijd plaats een mondelinge toelichting te verstrekken. Desgewenst kunnen hierbij ook getuige(n) en de aanmelder uitgenodigd worden, dit ter beoordeling van het bestuur. Het bestuur maakt een verslag op deze mondelinge verantwoording.
  7. Het bestuur stelt betrokkene in kennis van de opgelegde sanctie, waartegen statutair geen beroep mogelijk is, behoudens in geval van royement een schriftelijk beroep op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.
  8. Een uitspraak van een opgelegde straf of vrijspraak wordt onder verantwoordelijkheid van het bestuur gepubliceerd.

   

  1. Sancties.

  4.1 Leden.

  Het bestuur is bevoegd tot strafoplegging van leden. Sancties kunnen worden opgelegd indien betrokken leden niet voldoen aan de verplichtingen van de leden

  zoals vastgelegd in de statuten. Sancties kunnen bestaan uit:

  1. Berisping 
  2. Uitsluiting van wedstrijden
  3. Schorsing in uitvoering van functie of activiteiten
  4. Royement

  Een schorsing is een verzwaarde vorm van uitsluiting, waarbij het bestuur (een deel van) de rechten verbonden aan het lidmaatschap kan ontzeggen. Tegen de drie eerste vormen van strafoplegging bestaat geen beroepsmogelijkheid. Het besluit van het bestuur is derhalve eindoordeel.

  Een royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen (waaronder dit huishoudelijk reglement met gedragsregels) en / of besluiten van organen van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, dan wel na sommatie nalatig blijft zijn / haar verenigingscontributie te voldoen. De betrokkene wordt van een royement schriftelijk in kennis gesteld door het bestuur. Hiertegen is binnen 1 maand schriftelijk beroep mogelijk bij de Algemene Ledenvergadering.

  Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is betrokkene geschorst.

  Voor het bepalen van de zwaarte van de straf voor bepaalde categorieen van overtredingen wordt aansluiting gezocht bij de door de KNVB gehanteerde tuchtreglementen en strafopleggingen bij molestaties. Dit laatste overzicht is te vinden in bijlage 2.

  Het bestuur beoordeelt een situatie op en / of rond het veld (spelers, leiders, trainers etc.) niet los van de KNVB – reglementen en rapportage (bijv. wedstrijdformulier).

  Toegekende straffen van KNVB zijde dienen in principe als voldoende gedragscorrectief te worden beschouwd. Alleen in bijzondere situaties kan het bestuur additionele sancties opleggen.

   

  4.2 Niet leden.

  Het bestuur is bij misdraging bevoegd niet leden de toegang tot de PPSC accommodatie te ontzeggen en zonodig de politie in te schakelen.

   

   

   

   

   

   

  Bijlage 1 Meldingsformulier incidenten en conflicten

   

  _____

   

   

  Meldingsformulier Conflicten / Incidenten PPSC_____________

   

   

  Ingezonden door Naam: …………………………………………..

   

  Adres: ……………………………………………

   

  Woonplaats-postcode:…………………………………..

   

  Telefoon: ……………………………………………

   

  Datum conflict /incident: .………………………………………….

   

  Bij het conflict / incident betrokken lid / …………………………………………..

   

  leden die gedragsregels hebben …………………………………………..

   

  overtreden: …………………………………………..

   

  Korte omschrijving van hetgeen is voorgevallen:

   

  ………………………………………………………………………………………….

   

  ………………………………………………………………………………………….

   

  ………………………………………………………………………………………….

   

  ………………………………………………………………………………………….

   

  ………………………………………………………………………………………….

   

  ………………………………………………………………………………………….

   

  ………………………………………………………………………………………….

   

  ………………………………………………………………………………………….

   

  ………………………………………………………………………………………….

   

  ………………………………………………………………………………………….

   

  ………………………………………………………………………………………….

   

  ………………………………………………………………………………………….

   

  ………………………………………………………………………………………….

   

  ………………………………………………………………………………………….

   

  ………………………………………………………………………………………….

   

  Datum ondertekening formulier: …………………………………………

   

  Handtekening: …………………………………………

   

  Dit formulier dient binnen 1 week ingeleverd te zijn bij de secretaris van de vereniging!

   

  Dit gedeelte uitsluitend in te vullen door de vereniging.

   

  Afhandeling_________________________________datum___________paraaf___

   

  Ontvangst secretariaat …………………………………

   

  Melding ontvankelijk …………………………………

   

  Kennisgeving aan lid …………………………………

   

  Ontvangst schriftelijk verweer …………………………………

   

  Mondelinge behandeling door bestuur …………………………………

   

  Sanctiebesluit door bestuur …………………………………

   

  Kennisgeving aan lid …………………………………